Algemene Voorwaarden voor ebennettproductions

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.estherbennett.nl en online.magischemasterminds.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ebennettproductions. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op onze websites aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is toegestaan zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze websites alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ebennettproductions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ebennettproductions.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ebennettproductions te mogen claimen of te veronderstellen.

ebennettproductions streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze websites worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ebennettproductions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie op de websites.